Almindelige betingelser – Serviceaftaler

DEFINITIONER
“Leverandør” skal forstås som WATERREX. Gunnar Clausens Vej 14, 8260 Viby J. “Kunde” skal forstås som omstående kunde, hvor Kunden imidlertid er mere end en person (f.eks. et interessentskab), hæfter disse solidarisk for alle kontraktlige forpligtelser. “Enheder” skal forstås som maskiner, udstyr, anlæg, udstillinger m.m. eller andre genstande som Leverandøren aftaler at vedligeholde.

IDET FØLGENDE ER AFTALT

At leverandøren skal:
1. På kundens anmodning tilse udstyret på den/de adresser, der er angivet omstående (herefter benævnt Stedet) og udføre det arbejde, der måtte være nødvendigt på grund af driftsstop på udstyret og for egen regning udskifte de dele af udstyret det måtte være nødvendigt at udskifte udelukkende som følge af almindelig slitage,
2. For egen regning udføre standard eftersyn og udskiftning af filtre og UV-lampe to gange om året.

At kunden skal:
3. Betale de årlige afgifter, der er angivet omstående i henhold til den valgte betalingsplan, samt alle øvrige omkostninger for tilvejebringelse af de tjenester, der er aftalt med Leverandøren,
4. Vedligeholde alle hovedforsyninger og andre forbindelser til udstyret,
5. Sørge for uhindret adgang til udstyret på rimelige tidspunkter for Leverandøren,
6. Holde området i nærheden af udstyret rent og hygiejnisk, og
7. Underrette Leverandøren om evt. fejl ved udstyret, så snart kunden bliver bekendt med en sådan fejl,
8. Overholde fabrikantens anbefalinger vedrørende brug af udstyret.
9. Hvis enhederne på noget tidspunkt svigter eller de af en eller anden grund bliver sundhedsskadelige eller udgør en sikkerhedsrisiko, skal Kunden omgående underrette Leverandøren, der uden ophør skal reparere eller udskifte enhederne uden beregning, så snart det med rimelighed er muligt, dog således at Kunden skal holde Leverandøren skadesløs for alle tab.
10. Omkostningerne ved nedenstående er ikke inkluderet i de Samlede Årlige Udgifter, men skal udføres af Leverandøren, hvis det findes nødvendigt ved Leverandørens tilsyn på stedet:
10.1 Reparationer, der er nødvendige som følge af uheld, uagtsomhed og svingende eller svigtende strømforsyninger.
10.2. Levering og installation af hygiejniske kontaktdele og gasflasker.
10.3 Ændringer af udstyrets indstillinger. Ændringer på udstyret som er nødvendige efter indførelse af love eller kendelser med lovkraft.
11. Leverandøren bestræber sig så vidt muligt på at komme til stedet mellem kl. 8.00 og kl. 16.00 mandag til fredag, med undtagelse af bankfridage og andre offentlige helligdage, dagen efter Kundens henvendelse, men han hæfter ikke for noget tab, skade eller udgift, som Kunden eller tredjemand har lidt som følge af, at denne har undladt at føre tilsyn, og især er han ikke bundet til at tilse stedet på noget tidspunkt uden for arbejdstiden. Hvis Leverandøren efter anmodning fra Kunden tilser stedet uden for arbejdstiden sker et sådant besøg mod ekstra beregning.
12. Leverandøren hæfter ikke over for Kunden eller tredjemand for evt. misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til denne aftale som følge af at der ikke har kunnet skaffes reservedele til udstyret.

AFTALEPERIODE:
13. Leverandøren er ansvarlig for vedligeholdelse af enhederne fra og med ikrafttrædelsesdagen og i hele aftaleperioden (medmindre den bringes til ophør – se §§16-18).
14. Serviceperioden påbegyndes pr. startdato anført på serviceaftalens forside. Ved tegning af serviceaftale i forbindelse med installation af enheder opstartes serviceperiode pr. installationsdato. Efter udløb af den aftalte serviceperiode fortsætter serviceaftalen automatisk med ny aftaleperiode af 12 måneders varighed, indtil den opsiges. Opsigelse skal være skriftlig og skal være modtaget og bekræftet af leverandøren 3 måneder før aftaleperiodens udløb.

FAKTURERING / PRISSTIGNINGER:
15. Ved tilmelding til PBS betaler Kunden uden forudgående opkrævning i vedligeholdelsesperioden Leverandøren den aftalte pris pr. enhed plus moms. Ved fakturering er betalingsfrist 14 dage efter fakturadato.
16. Den samlede pris, der er angivet omstående betales årligt.
17. Leverandøren forbeholder sig ret til at hæve den omstående aftalte serviceafgift ved prisindeksstigning fra og med 5%. Regulering af serviceafgift vil ske ved førstkommende nye opkrævningsperiode.

OPSIGELSE:
18. Hvis aftalen opsiges på anden måde end i henhold til §19, indvilliger Kunden i at betale Leverandøren 50 % af de forfaldne afgifter indtil udløbet af den første aftaleperiode.
19. Leverandøren forbeholder sig ret til at opsige denne aftale når som helst ved skriftligt varsel til Kunden. Ved opsigelse af denne aftale uanset årsagen, er Leverandøren ikke længere ansvarlig for enhedernes tilstand.
20. Hvis Kunden undlader at betale de kontraktlige beløb på forfaldsdagen (uanset om der er gjort krav herpå eller ej), kan Leverandøren beregne sig 2 % rente pr. måned på de forfaldne beløb. Renter beregnes fra forfaldsdagen indtil betaling har fundet sted. Hvis Kunden misligholder de øvrige betingelser, uanset om de er udtrykt eller underforstået i denne aftale, giver Leverandøren Kunden skriftligt varsel om, at denne aftale straks bringes til ophør.

FORSIKRING:
21. Det er Kundens ansvar at holde enhederne all-risk forsikret i hele aftaleperioden.
22. Kunden er eneansvarlig for og vil holde Leverandøren fuldt skadesløs for alle reklamationer, krav, hæftelser, tab, skadeserstatning, retssager, omkostninger og udgifter, som måtte blive indbragt imod Leverandøren eller som Leverandøren måtte pådrage sig som følge af en handling eller undladelse, hvori enhederne indgår (bortset fra dødsfald eller personskade som følge af Leverandørens, dennes ansattes eller agenters uagtsomhed).

GARANTIER:
23. Selvom Leverandøren gør sit yderste for at opfylde sine kontraktlige forpligtelser på en hurtig og effektiv måde, påtager denne sig ikke noget ansvar for fejl eller forsinkelse, som skyldes forhold, denne ikke er herre over.
24. Leverandøren kan frit overdrage dispositionsretten i henhold til denne aftale til en hvilken som helst person, firma eller selskab.
25. Disse betingelser og enkelthederne på omstående side udgør hele aftalen mellem parterne.
26. Ingen henstand, overbærenhed eller lempelse fra Leverandørens side over for Kunden i forhold til bestemmelserne i denne aftale skal på nogen måde påvirke, mindske, begrænse eller forringe Leverandørens kontraktlige rettigheder eller beføjelser eller fungere som eller anses for at være en frafaldelse i forhold til Kundens misligholdelse af aftalens betingelser.
27. Kunden frasiger sig hermed alle eksisterende og evt. fremtidige krav og rettigheder til at modregne i delbetalinger af serviceafgift eller anden forfalden betaling i medfør af denne aftale eller aftaler i øvrigt og indvilliger i at betale serviceafgift og andre beløb i henhold til denne aftale eller aftaler i øvrigt uagtet ethvert modkrav, som Leverandøren har over for Kunden.
28. Enhver meddelelse i denne forbindelse skal være skriftlig og fremsendes pr. telefax eller forudbetalt A-post eller ved levering til den heri anførte adresse, og i alle tilfælde skal dette ske til adressatens sidst kendte adresse.
29. I betragtning af den lave værdi, der er tale om ved den enkelte transaktion, aftaler parterne, at det ikke er praktisk at indhente underskrifter for ydede tjenester, og Kunden accepterer derfor at den dokumentation over ydet tjeneste, som Leverandøren ligger inde med, skal være tilstrækkelig bevis på at tjenesten er ydet.
30. Denne aftale reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk lov.

Scroll to Top