Almindelige leveringsbetingelser

1. Anvendelse
Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale leverer WATERREX alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.

2. Tilbud, ordre og accept
Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for WATERREX, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse.

3. Levering
3.1 Levering finder sted på den leveringsadresse, som fremgår af ordrebekræftelsen.

3.2 Kunden er forpligtet til at sikre, at der er personale til stede til at modtage og kvittere for leverancen. Hvis ingen er til stede, kan WATERREX kræve eventuelle ekstraudgifter som følge heraf dækket af kunden.

3.3 Enhver risiko for varens tilstand overgår til kunden fra leveringstidspunktet.

4. WATERREX forsinkelse
4.1 Kan WATERREX ikke levere i rette tid, vil WATERREX så hurtigt som muligt give kunden meddelelse om det og angive årsagen til forsinkelsen samt forventet leveringstidspunkt.

4.2 Hvis forsinkelse med levering skyldes force majeure eller skyldes kundens forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det må anses for rimeligt.

4.3 Hvis kunden modtager meddelelse om forsinkelse – bortset fra de i pkt. 4.2 nævnte situationer – kan kunden kræve, at der sker levering inden 4 uger fra modtagelsen af meddelelsen om forsinkelsen. Hvis WATERREX ikke leverer inden for denne nye frist, kan kunden hæve aftalen for den del af leverancen, som ikke er modtaget inden fristens udløb.

4.4 Uanset om kunden hæver aftalen eller ikke, kan denne ikke gøre nogen form for erstatning gældende som følge af den skete forsinkelse. Denne begrænsning gælder dog ikke, hvis WATERREX har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. I denne situation kan erstatning dog ikke, uanset skyldgrad, overstige DKK 50.000 pr. leverance.

5. Kundens forsinkelse
5.1 Undlader kunden at modtage leverancen på den aftalte dag, opbevarer WATERREX leverancen for kundens regning og risiko.

5.2. Kunden er forpligtet til at betale WATERREX, som om levering af den pågældende leverance havde fundet sted.

5.3 I øvrigt gælder Købelovens almindelige regler om fordringshavermora.

6. Betaling
6.1 Den aftalte købesum forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato (gælder kun virksomheder med gyldigt CVR nr.). Private skal forudbetale inden afsendelse.

6.2 Betaler kunden ikke til aftalt tid, har WATERREX fra forfaldsdagen krav på morarente svarende til 2 % pr. påbegyndt måned.

7. Ansvar for mangler
7.1 Såfremt leverancen fra WATERREX er mangelfuld – helt eller delvist – skal kunden straks efter modtagelsen af leverancen og senest inden 48 timer herefter reklamere, idet kundens mangel indsigelser ellers er bortfaldet i enhver henseende.

7.2. Kunden er forpligtet til at foretage optælling straks ved modtagelsen. Hvis det konstateres, at der er leveret for lidt (kvantitetsmangler) skal kunden straks reklamere. Hvis der ikke reklameres straks, er indsigelsen om kvantitetsmanglen bortfaldet i enhver henseende.

7.3 Hvis kunden reklamerer rettidigt, har WATERREX ret til enten at foretage om-levering eller give kunden et afslag i købesummen svarende til kundens indkøbspris.
I tilfælde af om-levering kan kunden kræve, at dette finder sted senest 5 hverdage efter modtagelsen af reklamationen.

7.4 WATERREX kan kræve, at mangelfulde varer returneres til WATERREX inden 3 hverdage efter modtagelsen af reklamationen. Transportform skal forinden aftales med WATERREX, og WATERREX afholder udgiften i forbindelse med returneringen, medmindre WATERREX efter modtagelsen må konstatere, at varerne ikke er mangelfulde. I så fald afholder kunden udgiften til transport.

7.5 Udover om-levering eller afslag kan kunden ikke gøre krav gældende i anledning af mangler ved de leverede varer. Kunden kan således aldrig kræve erstatning eller anden kompensation uanset årsagen til de mangelfulde varer. Denne begrænsning gælder dog ikke, såfremt WATERREX har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

8. Ansvar
8.1 WATERREX er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab, medmindre WATERREX har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

8.2 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, så som brand, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af det i dette punkt nævnte omstændigheder.

8.3 Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig en ansvarsfrihedsgrund, som nævnt i punkt 8.2, straks, skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør.

9.1 Fortrydelsesret og returnering
Varer kan kun returneres ved skriftlig forudgående aftale.
Returneringsomkostninger skal du selv afholde.

Meddelelsen skal gives pr. mail på info@waterrex.dk. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på årsagen til en evt. returnering.

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. Ved returnering skal varen være i original emballage.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. Returneringer for kundens regning.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug

10. Garanti
Der gives 12 måneders garanti fra købsdato. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation.

Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet / ydelsen.

WaterRex vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

Ved returnering
Rettes henvendelse til og reklamationer sendes til:

WATERREX APS
FABRIKVEJ 11 B
8260 VIBY J

Refusion
Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

Cookies

11. Information om cookiesEn cookie er en tekstfil, som lægges på din computer eller andet IT udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din computer. Cookies indeholder oplysninger i anonymiseret form.
Cookies anvendes af stort set alle websites og er i mange tilfælde en forudsætning for at websitet kan fungere.

Cookies på dette site
På dette website anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Vi anvender overvejende cookies til at samle statistik om brugernes besøg. Vi bruger oplysningerne til at forbedre brugeroplevelsen.
Du kan læse mere om vores cookies under de tre faneblade, hvor vi inddeler alle cookies i kategorier og informerer om deres navn, levetid, formål og hvem der er afsender.

Fravalg af cookies
Hvis du nu eller i fremtiden ønsker at fravælge cookies, kan du gøre dette via dine browser-indstillinger. Du kan blokere for cookies fra denne og andre hjemmesider ved at tilføje domænet under Internetindstillinger i din browser.
Læs mere om, hvordan du fravælger cookies via din browser på minecookies.org

Hvad sker der, hvis jeg fravælger cookies?
Hvis du fravælger cookies vha. dine browser-indstillinger, vil det ikke blive registreret, når du browser rundt på Internettet. Du skal dog være opmærksom på at ved at fravælge cookies, vil du også automatisk fravælge en del af mange websites funktionalitet, og de vil derfor ikke fungere korrekt.

Hvorfor informerer vi om cookies?
Vi informerer om cookies, fordi vi ligesom alle andre danske websites er forpligtet til at informere om dem i henhold til ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr.”

Funktionalitet:
Cookies i denne kategori sættes for, at hjemmesiden kan fungere ordentligt. Disse cookies bruges blandt andet til at huske den besøgendes præferencer såsom sprog, region o.lign. eller til at huske hvad der er lagt i en indkøbskurv i en webshop.

Statistik:
Cookies i denne kategori bruges til at indsamle statistik om brugen af hjemmesiden. Denne information bruges af webteamet til at forbedre brugeroplevelsen. Informationen bliver som udgangspunkt brugt internt og deles derfor ikke med tredjepart.

Marketing:
Cookies i denne kategori bruges til tracking af adfærd. Indsamlingen af data bliver som oftest brugt og gemt af en tredjepart. Data kan bruges til at vise skræddersyede reklamer – målrettet markedsføring.

12. Lovvalg og værneting
Enhver uenighed vedrørende aftalen er underlagt dansk ret og skal afgøres ved Aarhus Byret.

Scroll to Top