Privatlivspolitik

Tak, for dit besøg på vores hjemmeside.

Det er vigtigt for os, at vi beskytter og respekterer dit privatliv i forbindelse med, at du har valgt at
bruge vores services.

Udover at være den foretrukne leverandør af vandkølere er vores ypperste mål derfor at behandle dine
persondata forsvarligt og hensigtsmæssigt, så du kan føle dig tryg ved at bruge vores services.
Vi har høje etiske standarder og har fastsat strenge interne procedurer, der sikrer, at vi behandler
dine persondata på bedst mulige vis.

I vores privatlivspolitik kan du læse vilkårene for behandlingen af dine persondata og de rettigheder,
du har i forbindelse med brug af vores hjemmeside, produkter og services.
Har du spørgsmål eller kommentarer til vores privatlivspolitik – eller vil du gerne i kontakt med os i
øvrigt, er du velkommen til at kontakte os.

Hvilke ydelser leverer vi

Vores virksomhed leverer drikkevands- og kaffeløsninger.
Til brug herfor indsamler vi en række data om dig.

I de andre menuer har vi uddybet hvad vi indsamler, hvorfor vi gør det, hvad vi gør for at beskytte
dine data, hvorfra vi indsamler persondataene og hvilke rettigheder, du har i den forbindelse.

Hvad er persondata?

Persondata kan være mange ting.
Det kan være navn, adresse og telefonnummer. Det kan også være et billede eller en IP-adresse.
Persondata er alle former for information, som kan bruges til at identificere en person. Det er derfor
ikke kun den enkelte oplysning, der afgør om noget kan kaldes persondata.
Hvis flere persondata tilsammen ikke kan identificere en person, men tilsammen kan, har de
karakter af persondata.

Vi indsamler persondata på flere måder
Vi indsamler persondata om dig på følgende måder:

Når du bruger vores hjemmeside.
Når du bruger vores services
Når du køber vores produkter online
Når du køber vores produkter fysisk
Når du er i kontakt med vores kundeservice
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
Når du opretter en profil på vores hjemmeside
Når du deltager i kampagner, konkurrencer eller undersøgelser
Når du selv giver os persondataene
Når du afgiver informationer til tredjeparter, som vi har et samarbejde med
Når vi køber tjenester og data fra andre virksomheder
Du kan i menuen nedenfor, hvorfor vi gør det og på hvilket grundlag, vi gør det.

Vi bruger dine persondata på flere måder

Her kan du læse følgende:

At vi indsamler og bruger dine persondata til bestemte formål
At vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
At vi løbende kontrollerer og opdaterer dine persondata
At vi videregiver dine persondata i visse tilfælde
Vi indsamler og bruger dine persondata til bestemte formål
Formålet med at indsamle og bruge dine persondata kan inddeles i følgende kategorier:

I den første kategori er der visse persondata, vi er nødt til at kende om dig for at kunne
levere vores service til dig. Det er for eksempel dit navn, din adresse, dit telefonnummer og
din mail, dvs. nødvendige identifikations- og kontaktoplysninger.
Dette udgør således vores lovlige ’behandlingsgrundlag’. Kan vi ikke behandle disse
persondata, kan vi ikke levere vores service til dig.
Det kan også være, at vi har et andet behandlingsgrundlag, f.eks. at det følger af
lovgivningen, at vi skal registrere og gemme visse persondata. Det er for eksempel
persondata til brug for vores overholdelse af skattelovgivningen og bogføringsloven.
Ønsker vi at bruge dine persondata på en anden måde end det, vi indsamlede dem, fordi det
var nødvendigt, oplyser vi dig herom, hvis ’rammen’ for det oprindelige formål overskrides.
Det gør vi, før vi går i gang og oplyser dig samtidig begrundelsen herfor.

I den anden kategori er der visse persondata, som vi gerne vil kende om dig, så vi kan
forbedre vores produkter og tjenester / tilpasse vores kommunikation og markedsføring til
dig / tilpasse samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig / og i øvrigt
optimere din relation til os, således at vi kan tilbyde dig præcis de ydelser og produkter, du
har behov for. Det er også indsamling af persondata om færden på vores hjemmeside, herunder IP-
adresser og placering af cookies på din computer. Dette kan være nødvendigt for, at vores
hjemmeside fungerer korrekt. Ingen af persondataene i kategori nr. 2 er strengt nødvendige, for at vi kan levere vores
service til dig. Derfor skal du afgive et udtrykkeligt samtykke, for at vi må indsamle og bruge
disse persondata. Vores behandlingsgrundlag i dette henseende er således dit samtykke.
Dit samtykke er frivilligt og hvis du har givet os det, kan du til enhver tid trække det tilbage
ved at kontakte os på kontaktoplysningerne nederst i vores privatlivspolitik.
Vi gør opmærksom på, at vi i medfør af gældende dansk lovgivning har ret til at kontakte dig
som kunde med tilbud om vores egne produkter, som er tilsvarende dem, du tidligere har
købt hos os. Det gælder, hvis vi har modtaget din e-mailadresse i forbindelse med dit køb og
uanset, at du ikke har givet specifikt samtykke hertil. Hvis vi kontakter dig med sådanne
tilbud, vil vi klart og tydeligt præsentere dig for muligheden for at frabede dig lignende
henvendelser i fremtiden.

Ønsker vi at bruge dine persondata på en anden måde end det,
vi indsamlede dem til ud fra dit samtykke, beder vi altid om dit fornyede samtykke,
hvis ’rammen’ for det oprindelige formål overskrides.
Det gør vi, før vi går i gang og oplyser dig samtidig begrundelsen herfor.

I den tredje kategori er der visse persondata, som vi opbevarer, for at vi kan varetage vores
interesser i fremtiden, hvis der måtte være behov herfor. Vores behandlingsgrundlag er da
’legitime interesser’, som dette forstås i gældende persondatalovgivning.
Det betyder blandt andet, at vi ud fra en konkret vurdering opbevarer dine persondata i en
periode. Tidsperioden og omfanget af de persondataved denne behandling fastsættes ud fra
de kriterier, du kan se i afsnittet ’vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er
nødvendige’.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi laver en skønsmæssig vurdering for at se, hvornår vi ikke længere har brug for dine persondata.
Når vi ikke længere har brug for persondataene i henhold til det formål, som vi indsamlede dem til,
sletter vi dem.
Vi lægger bl.a. vægt på

Hvilken ydelse, vi har leveret, f.eks. om vi har leveret et produkt eller rådgivning som nævnt i
de følgende afsnit
Hvor længe siden det er, vi havde en relation til dig som medarbejder, kunde,
samarbejdspartner eller andet
Om der har været dialog eller korrespondance siden da
Om vi ved, at du kontakter os med jævne mellemrum, f.eks. hvert halve år for at bestille nye
varer, da vi gerne vil give dig så god service som muligt
Om du har givet os samtykke til at opbevare persondataene, bl.a. med henblik på senere
markedsføringstiltag
Hvilket ansvar, vi påtager os over for dig, og hvilket ansvar, vi risikerer i relation til vores
rådgivning eller Vi sletter dine persondata efter 12 måneder/år, da vi vurderer, at vi ikke længere har brug for dem
på dette tidspunkt.
Nogle persondata skal vi opbevare i minimum 5 år af hensyn til lovgivningen, bl.a. Bogføringsloven.
Det er for eksempel persondata til brug for udstedelse af fakturaer, så vi kan afregne skat og moms
korrekt kunne dokumentere det over for myndighederne.

Da vores ydelse omfatter et produkt, som vi har et ansvar for over dig eller andre for, opbevarer vi
som udgangspunkt nogle persondata i minimum 10 år. Det er blandt andet dine kontaktpersondata
og mailkorrespondance med dig.
Det gør vi for at kunne varetage vores økonomiske interesser og retsstilling, hvis nogen måtte mene,
at vi har handlet ansvarspådragende.. I så fald skal vi kunne dokumentere, hvilke persondata vi har
fået, hvilken aftale, der var indgået med kunden og hvad vi har gjort i forhold til kunden, så vi kan
varetage vores interesser. Vi ’renser’ dokumenterne for de persondata, der ikke er nødvendige
herfor.

Vi kontrollerer og opdaterer løbende dine persondata
Vi kontrollerer løbende, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende.
Det gør vi ved at sammenholde dine persondata med offentlige registre, ved at sende dig en
bekræftelse ved aftalens indgåelse, om de persondata vi har registreret om dig og ved at have
fastsat interne retningslinjer for hvordan, vi kontrollerer oplysningernes rigtighed.
Du kan benytte kontaktoplysningerne i bunden til at meddele os dine ændringer.

Vi videregiver dine persondata i disse tilfælde
Vi sælger ikke, vi offentliggør ikke og vi viderebringer ikke på anden måde dine persondata til andre,
medmindre:

det er nødvendigt for at vi kan udføre vores service over for dig, eller det er nødvendigt, for at vi overholder lovgivningen, eller
du har givet os samtykke til det, eller
det er nødvendigt for at beskytte en samarbejdspartner eller en tredjepart (der er strenge
regler i lovgivningen for at skulle videregive persondata på dette grundlag)
det er som led i vores anvendelse af data behandlere, både i og uden for EU

Hvis det er nødvendigt. Vi samarbejder med udvalgte og betroede partnere om at levere vores
service til dig, bl.a. vores egne koncerninterne selskaber, samarbejdspartnere, underleverandører og
data behandlere.
Til dem viderebringer vi de nødvendige persondata, således at vi samlet set kan levere vores ydelse
til dig.

Det kan f.eks. være levering af varer til din hjemmeadresse, produktion af varer, hjemtagelse af
varer, konkret rådgivning og outsourcing af vores IT-systemer. Det kan også være det Det Centrale

Personregister, for at vi kan ajourføre eventuelle navne- eller adresseændringer i databaser om
vores kunder.

Hvis du har givet samtykke. Vi videregiver personlige persondata til virksomheder, organisationer
eller enkeltpersoner uden for vores virksomhed og koncern, hvis vi har dit samtykke.
Dit samtykke og dermed videregivelsen til vores samarbejdspartnere dækker blandt andet over, at
vores samarbejdspartnere må kontakte dig med henblik på salg og markedsføring.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig
henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret.

Hvis det er påkrævet af lovgivningen, eller det er for at beskytte os selv, en samarbejdspartner
eller en tredjepart. Lovgivningen giver i visse tilfælde mulighed for, at vi kan videregive persondata
uden dit samtykke. Nogle gange skal vi gøre det. Andre gange kan vi gøre det.
I det omfang, lovgivningen tillader det, kan vi videregive persondata med henblik på enten at
beskytte eller håndhæve vores rettigheder. Det samme gælder for rettigheder, som tilhører vores
samarbejdspartnere og tredjeparter.
Eksempler, hvor det kan være relevant, er for eksempel i forbindelse med forebyggelse af bedrageri
eller andre strafbare forhold.

Vores anvendelse af data behandlere, både i og uden for EU. Vi indhenter dit samtykke, før vi
videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i tredjelande, medmindre de pågældende
fungerer som vores data behandlere. Et tredjeland kan f.eks. være visse lande i Afrika. USA er ikke et
tredjeland pga. den såkaldte Privacy-Shield aftale mellem USA og EU, hvis virksomheden i USA har
tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen.
Hvis vi videregiver dine persondata til tredjelande, har vi sikret os, at deres niveau for beskyttelse af
persondata passer til de krav, vi har opstillet for os selv i denne politik og de krav, vi er underlagt i
forhold til lovgivningen.

Du har mange rettigheder

I dette afsnit kan du læse, at du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine
persondata, blandt andet at du har:

Ret til at få forkerte persondata rettet
Ret til at få indsigt i dine persondata og få udleveret kopi
Ret til at få slettet dine persondata
Ret til at kræve begrænsning
Ret til at gøre indsigelse imod behandling
Ret til at tilbagekalde samtykke
Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU
Ret til at undgå profilering
Ret til at klage over vores behandling af dine persondata
Hvis du vil vide mere, eller udnytte dine rettigheder, beder vi dig kontakte os via
kontaktpersondataene i bunden.

Ret til at få forkerte persondata rettet
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Det gør vi
ved sende dig en e-mail med de persondata, vi har registreret om dig og ved at sammenholde dine
persondata med offentlige registre.
Du har ret til at få berigtiget (rettet) dine persondata, som vi er i besiddelse af.

Ret til at få indsigt i dine persondata og få udleveret kopi
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de persondata, vi har registreret om dig og få udleveret en
kopi af persondataene.
Du kan også få oplyst formålene med behandlingen, hvor længe, vi opbevarer dine persondata, om
vi foretager automatiske afgørelser (herunder profilering), hvem vi videregiver persondataene til og
hvor vi har persondataene fra. Dette gælder dog ikke, hvis du allerede er bekendt med
persondataene.

Vi gør opmærksom på, at retten til indsigt kan være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre
personers persondata og til vores erhvervshemmeligheder.

Ret til at få slettet dine persondata
Du kan til enhver tid kræve at få slettet dine persondata, som vi er i besiddelse af. Hvis ikke vi
længere har et formål med at være i besiddelse af persondataene, sletter vi dem hurtigst muligt
efter din anmodning.

Ret til at kræve begrænsning af behandling
Du har til enhver tid ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine persondata.

Ret til at gøre indsigelse imod behandling
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod, at vi behandler dine persondata. Dette omfatter
retten til at gøre indsigelse imod, at vi anvender persondataene med henblik på markedsføring. Vi vil
hurtigst muligt tage stilling til din indsigelse, hvis du fremsætter en sådan.

Ret til at tilbagekalde samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde det (eller de) samtykke(r), du har givet os.

Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU
Du har ret til at få oplyst, om vi videresender persondata til et land uden for EU.
Vi kan oplyse, at vi videresender persondata til IT-virksomheder, der fungerer som vores
data behandlere i USA.

Alle vores data behandlere i USA har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen (læs mere her:
https://www.datatilsynet.dk/erhverv/tredjelande/eu-us-privacy-shield/ og har forpligtet sig til at
overholde gældende persondatalovgivning.
Vi kan derfor videregive persondataene til virksomhederne.

Ret til at undgå profilering og at vi træffer automatiske afgørelser
Du har til enhver tid ret til at undgå, at vi laver profiler af dig og dine persondata eller træffer
automatiske afgørelser.
Vi kan oplyse, at vi ikke laver profilering i vores virksomhed eller træffer automatiske afgørelser.

Klage

Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at dine persondata behandles betryggende og at dine rettigheder
beskyttes optimalt og vi gennemgår regelmæssigt vores procedurer og håndteringen af persondata.
Hvis du mod forventning mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i
overensstemmelse med lovgivningen, beder vi dig kontakte os, gerne pr. e-mail med teksten ”klage” i
emnefeltet.

Du kan skrive til os på info@sundsnack.dk
Vi vil da ekspedere din henvendelse til en overordnet medarbejder i vores virksomhed, således at
eventuelle misforståelser og fejlopfattelser kan blive udredt.

Hvis du fortsat mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse
med lovgivningen, kan du klage til Datatilsynet via:

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk

Børn

Vores virksomhed er målrettet voksne. Vi indsamler ikke bevidst persondata fra og om børn.
Vi er realistiske omkring, at f.eks. børns brug af elektroniske enheder aldrig kan betyde med 100%
sikkerhed, at vi ikke modtager persondata om børn.
Vi har forsøgt at indrette vores systemer bedst muligt, så vi ikke kan modtage persondata fra børn og
vi sletter straks persondataene, hvis vi bliver opmærksom på, at vi utilsigtet har modtaget
persondata om børn.
Hvis du er forælder eller værge og mener, at dit barn har givet persondata til os bevidst eller
ubevidst, beder vi dig kontakte os hurtigst muligt via vores kontaktpersondata i bunden.

Hvordan opbevarer vi dine persondata?

Vi er forpligtet til at beskytte dine persondata. Både fordi det følger af lovgivningen, men også fordi
vores egne interne, etiske regler kræver, at vi passer godt på dine persondata.
Vi benytter relevante og forsvarlige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at
sikre, at der ikke skabes uautoriseret adgang til de persondata, vi opbevarer. Formålet hermed er at
sikre, at persondataene ikke anvendes, ødelægges, ændres offentliggøres eller på anden måde
misbruges.

I dette afsnit kan du læse, at

Vi har interne regler om informationssikkerhed i forbindelse med persondata
Vi har implementeret IT-tekniske foranstaltninger
Brugeradfærd er vigtig for at sikre tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau
Vi orienterer berørte personer, hvis der opstår risiko for eller et egentligt databrud
Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder retningslinjer og procedurer.
Det inkluderer blandt andet, at persondata kun er tilgængelig for den (eller de) medarbejder(e), der
har brug for det.
Medarbejdere, der har brug for at håndtere persondata, har underskrevet en tavshedserklæring.
Inkluderet i vores regler om informationssikkerhed er også, at vi løbende træner vores
medarbejdere i korrekt håndtering af persondata og kontrollerer, at reglerne overholdes af
medarbejderne.

IT-teknisk har vi blandt andet implementeret følgende foranstaltninger:

Installeret antivirus på alle de IT-systemer, der behandler persondata
Installeret adgangskode på computere med jævnligt krav om fornyelse
Løbende backup af alle IT-systemer, der behandler persondata
Installeret systemer til behandling af persondataene, som er i overensstemmelse med
branchens krav og retningslinjer
Begrænsning af adgangen til persondata, så kun de medarbejdere, der har behov for det, har
adgang. Og kun i det omfang, det er nødvendigt
Indgået databehandleraftaler med leverandører, som behandler persondata på vores
vegne, så vi sikrer, at behandlingen sker i overensstemmelse med lovgivningen og vores
egne regler og etiske standarder
Risikoen og ansvarsfraskrivelse
Den største fare for misbrug af persondata skyldes menneskers egen ageren.
Det er både op til den enkelte person at passe godt på sine egne persondata (bl.a. aldrig oplyse
passwords til andre), ligesom det er op til vores virksomhed at tage højde for menneskelig
indblanding.

Selvom vi har foretaget ovennævnte tiltag for at begrænse risici ved behandlingen af persondata,
kan det ikke udgøre en 100% sikkerhed for, at der ikke sker utilsigtede hændelser.
Vi fraskriver os derfor ethvert tab som følge af utilsigtede hændelser relateret til vores brug og
behandling af dine persondata i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.
Vi kan således ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, som opstår relateret til brug af vores
virksomhed, vores produkter og ydelser, vores hjemmeside, systemer, apps og anden software i det
omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.

Vi anbefaler, at du også selv iværksætter tiltag til sikring af dine persondata.
Det kan du gøre blandt andet ved at lukke din browser efter brug, ved at logge ud af alle konti efter
brug, ved at installere antivirus- antimalware- og anden software, der kan forbedre sikkerheden på
din computer.

Vi anbefaler, at du løbende opdaterer software, de apps du bruger, din computer og mobile devices
og aldrig oplyser dit password til andre.

Underretning

Som nævnt har vi foretaget en lang række tiltag for at sikre behandlingen af dine persondata.
Skulle vores IT-systemer og andre sikkerhedsforanstaltninger alligevel blive kompromitteret, vil vi
give dig besked uden unødig forsinkelse, hvis kompromitteringen indebærer en høj risiko for dine
rettigheder og frihedsrettigheder.

Links til andre serviceudbydere

På vores hjemmeside kan der være links til andre hjemmesider, som ikke tilhører vores firma.
Vi er ikke ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider og vores persondatapolitik gælder ikke for
disse virksomheders hjemmesider.

Scroll to Top